Ticaret ve Şirketler Hukuku Danışmanlığı

Amaca en uygun hukuki çözümleri sunarak müvekkillerimizin uzun vadeli stratejik yatırım planlamaları ile günlük işleyişe yönelik hukuki hizmet taleplerinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.  Edindiğimiz tecrübeler ve müvekkillerimizin ihtiyaçları ile birleştirerek onlara yapıcı ve doğru danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlamaktayız.

Büromuz, yaratıcı ve sonuç odaklı hukuki çözümler sunabilmek adına Ticaret ve Şirketler Hukukundaki faaliyetlerini, sözleşme risklerinin yönetilmesi ve İş Hukuku alanındaki deneyimleri ile harmanlamaktadır.

  • Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu ve diğer komite ve kurul kararlarının hazırlanması, imza sirküleri ve/veya iç yönerge çıkarılması ve tadil edilmesi,
  • Kira, hizmet, alt işveren, gizlilik ve lisans sözleşmeleri dâhil olmak üzere şirketlerin taraf olduğu birçok sözleşmenin hazırlanması sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Bölünme, birleşme, tür değişikliği, terkin (tasfiye), malvarlığı devri, işletme devri veya hisse devri dâhil olmak üzere her türlü şirket içi yeniden yapılanmalarının gerçekleştirilmesi,
  • Şirket içi prosedürler, yönergeler veya politikaların hazırlanarak yürürlüğe konması,
  • Şirketlerin diğer her türlü günlük işleyişlerine yönelik şirketler hukuku danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi,
  • Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması.Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi,
  • Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması,
  • Haksız rekabet davaları.

 

UYUŞMAZLIK VE DAVA
Uyuşmazlık çıkmadan amaca uygun hukuki önlem ve tedbirlerin alınmış olmasının, müvekkillerimizin gereksiz, maliyetli ve zaman alıcı davalardan kaçınabilmesi için önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden, herhangi bir uyuşmazlık henüz ortada yokken, mümkünse olası uyuşmazlıkları caydırıcı hukuki yöntemlerle, uyuşmazlıklar oluşmaksızın önlemeyi amaçlıyoruz. Uyuşmazlığın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise derhal eyleme geçerek, stratejik bir dava veya savunma planı hazırlayarak müvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda dava veya tahkim yargılamaları veya icra takipleriyle uyuşmazlıkları hukuki olarak çözmek için gerekli adımları atmaktan imtina etmiyoruz.

Dava yargılamalarında müvekkillerimizi etkin ve proaktif şekilde temsil edebilmek için düzenli olarak yerli ve yabancı hukuk kaynaklarını, mevzuatı, Yargıtay İçtihatlarını, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararlarını ve mukayeseli hukuku yakından takip etmenin gerekli olduğunun bilinciyle, gerek pratik gerekse de akademik bilgiye önem vermekteyiz.

ÜST